کرمان - میدان بسیج - شورای اسلامی شهر کرمان : آدرس شورا <br /> <br /> 0341-2268743 , 2231482 , 2232868 : تلفن شورا <br /> <br /> 0341-2236102 : فاکس شورا <br /> <br /> [email protected] : آدرس الکترونیکی