اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در راستای سیاستهای کلی سازمان،همگام با برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور با بسیج و سازماندهی کلیه نیروها و بکار گیری امکانات موجود فعالیت گسترده ای در جهت گسترش کمی وارتقاء کیفی آموزشهای فنی و حرفه ای و به منظور جذب و آموزش بیکاران و جوانان فاقد مهارت و جویای کار، ارتقاء مهارت کارگران شاغل،تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز طرحها ،پروژه های عمرانی و صنایع استان شروع نموده