شرکت آب منطقه ای سمنان وظیفه اعمال مدیریت کمی و کیفی بر منابع آب سطحی و زیر زمینی بر <br /> اجرای طرح های تامین آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب در محدوده مرزهای سیاسی استان سمنان را بر عهده دارد