شرکت آب و فاضلاب استان سمنان بر اساس قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب (مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 11/10/1369 ) در اردیبهشت ماه سال 1371 تشکیل گردید.