شهرستان سمنان مساجد، مناره ها و تکایا مسجد امام مسجد جامع سمنان منار سلجوقی مسجد جامع زاوغان مسجد جامع سرخه منار و مسجد علاء منار سنگسر منار شهمیرزاد تکایا، هیاتهای عزاداری، مساجد و منارهای دیگر