با توجه به وجود کاروانسرهای مختلف در درون حصار قدیمی شهر سمنان و بازار پررونقی که کالاهائی که از ولات اصفهان ، خراسان ، مازندران ، و گرگان و دیگر شهرهای دور و نزدیک را در خود جای داده بود ولی بعلت مزیت فرهنگی بودن شهر که تلاش بسیار میطلبید تا اواخر سال 74 مردمان سخت کوش حاشیه کویر بفکر اتاق بازرگانی و یا مراکز دیگر اقتصادی نبودند .