گاز طبیعی یکی از پاکترین و اقتصادی ترین سوختهای فسیلی است. ارزش اقتصادی بالای این عنصر و منابع عظیم آن در کشور، آن را به یک منبع بالقوه جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور مبدل ساخته است. وجود بیش از 27 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی در کشور این امکان را فراهم کرده است که به این سوخت خدادادی نگاه دقیقتری داشته باشیم. ایران با داشتن 18 درصد از ذخایراثبات شده گاز در جهان(بعد از روسیه) دومین پتانسیل تولید گاز محسوب می شود با توجه به مسائل زیست محیطی و صرفه اقتصادی، در خارج از کشور نیز گاز طبیعی بازار بسیار مطلوبی دارد. خوشبختانه جایگزینی گاز در بخش های مختلف مصرف، با روندی متناسب با رشد و توسعه کشور به مراحل پایانی و تکوینی خود نزدیک می شود.