به پیروی از گمرک ایران درتعریف جدید از جایگاه گمرک درعرصه تجارت خارجی واقتصاد کشور بعنوان پشتیبان تولیدو صادرات درجهت ایجاد حداکثر تسهیلات لازم دراین امر اقدام نموده است