دوم خرداد سال 1364، شهر دار الصفای خوی که در بستر تاریخ یکپارچه فرش زمردگونه از تاروپود علم و ایمان است، نسیم دلاویز رویش جوانه ای بر گونه خاک عالم پرور خویش احساس کرد که چون شجره طیبه رایحه خوش اندیشه امید به فرداهای زیبا توسعه را در ثمرات خود عرضه کرد و نام زیبای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی را منظر گاه تجلی شور و امید ساخت.