شرح وظا یف فرماندار <br /> 1 . حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت و فراهم نمودن موجبات اجرایی صحیح آن <br /> 2. ارتباط در بهبود و پیشرفت اوضاع اجتماعی و اقتصادی محل<br /> 3. ایجاد و حفظ هماهنگی بین ادارات و سازمانهای دولتی محل <br /> 4. اخذ گزارش از مقامات انتظامی محلی درباره وقایع و اتفاقات روزانه صدور دستورهای قانونی به آنها <br /> 5. نظارت و مراقبت در امور آموزشی ، تربیت بدنی ، بهداشت ، کشاورزی و ... <br /> 6. بررسی و تهیه پیشنهادات لازم برای ایجاد موسسات عمومی و عام المنفعه <br /> و ...