عمدهٔ صنایع دستی منطقه خوی به غیر از فرش بافی در روستاهای اطراف این منطقه یا عشایر کوچ رو تولید می شود. فرش بافی مهم ترین رقم تولیدات صنایع دستی این منطقه و دارای قدمتی فراوان است سایر صنایع دستی منطقه عبارتند از گلیم بافی- جاجیم بافی- جل بافی- مفرش بافی- زیلوبافی- حصیربافی- سبدبافی- ریسندگی الیاف- سفالگری- دست بافته های پشمی- در حال حاضر در حدود 1500 خانوار و تعدادی کارگاه تولیدی در تولید صنایع دستی در این منطقه مشغولند در هر خانوار به طور متوسط 5 نفر شاغل در تولید منظور گردیده که بیشتر از 40% هزینه های خانوار از محل تولید صنایع دستی خانگی توسط این افراد تأمین می شود.