ماکو در شمال استان در عرض جغرافیایی َ18 و ْ39 شمالی و طول جغرافیایی َ31 و ْ44 شرقی قرار گرفته است. این شهر تا حدودی در نزدیکی رود ارس واقع شده است.