نرم افزار جامع با امکان ارسال، دریافت، مسابقه، نظرسنجی، ارسال گروهی و . . .