دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی غیرانتفاعی سلام نجم الثاقب (منطقه 12)