دبیرستان احسان در مهرماه سال 1375 به همت دوتن ازفرهنگیان و فرهنگ دوستان باسابقه, فعالیت آموزشی و تربیتی خود را آغاز نمود.