امروز باید رنج ما پایدار باشد ، تا فردا گنج ما، حاصل آید . پس سنگ بنا را با وسواس و احتیاط می گذاریم . و این وظیفه مادران و پدران است .<br /> فرزندانمان باید به عنوان سرمایه های ایران فردا، آن گونه که شایسته است در مسیر رشد و شکفتن قرار گیرند و این وظیفه آموزگاران متعهد و عاقبت اندیش است. <br /> منطقه 1 تهران