معرفی فرصت های سرمایه گذاری و معرفی آن ها و ایجاد و توسعه نقاط جدیدگردشگری مراکزهای تفریحی و آب درمانی و مکانه ای تاریخی جهت توسعه درصنعت توریسم.