وظایف واحد کمبودهای دارویی <br /> ۱- پاسخگویی به کمبودهای دارویی بیماران و مراکز درمانی استان <br /> ۲- نظارت بر توزیع داروهای خاص پروتکل معاونت غذا و دارو <br /> ۳- انعکاس کمبودهای دارویی به مسئولین دانشگاه دروزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی <br /> و ...