در حال حاضر (1386) تعداد 507 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی پرستاری، 33نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری تعداد92 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی مامایی،25نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مامایی و ,17 نفردانشجو در مقطع دکترا پرستاری و بهداشت باروری, 72نفر دانشجو در مقطع کاردانی تکنیسین اتاق عمل مشغول به تحصیل می باشند.