جهت اصلی حرکت این حوزه، هدایت فعالیتهای آموزشی دانشگاه به سمت پاسخگوئی به نیاز جامعه تربیت نیروی انسانی ماهر برای ارتقاء سلامت است.