شرح‌ وظایف‌ سه کمیسیون‌ دائمی‌ شورای‌ اسلامی‌ شهر اصفهان:<br /> 1) کمیسیون‌ عمران‌ <br /> ۲) کمیسیون‌ اقتصادی، حقوقی‌ واداری‌<br /> 3) کمیسیون‌ فرهنگی‌ اجتماعی‌<br /> شرح وظایف کمیته های ناظر بر مناطق شهرداری<br /> وظایف کلی کمیته بودجه شهرداری و سازمانهای وابسته <br /> وظایف کلی کمیته حسابرسی ونظارت<br /> وظایف کلی کمیته امور حقوقی