شهر انارک، در 53 درجه و 40 دقیقه طول جغرافیایی و 33 درجه و 20 دقیقه عرض جغرافیایی و 75 کیلومتری نائین و 205 کیلومتری اصفهان واقع گردیده و مساحت شهر 724/79 هکتار می باشد.<br /> اقلیم منطقه بطور کلی تابع آب و هوای کویر مرکزی و گرم و خشک است و بارش سالیانه حدود 80 میلیمتر در سال است. حداقل دما 6- درجه و حداکثر دما 46 درجه میباشد. درجه شهرداری درجه 3 می باشد. جمعیت شهر در حال حاضر حدود 1500 نفر می باشند.