به استناد تصویب نامه هیئت محترم دولت در سال 1376 روستای افوس به عنوان شهرشناخته شد و با حضورجناب آقای سید جعفر موسوی استاندارد وقت اصفهان رسما افتتاح شد و آقای علیرضا خانجانی بعنوان اولین شهردار انتخاب و معرفی شد و تا تاریخ 9/2/81 عهده دار تصدی شهرداری بودند و از تاریخ مذکور آقای منصور اکبری به سمت شهردار تعیین و تا تاریخ 16/1/84 به فعالیت ادامه دادند.