شهرداری خور در سال 1342 تأسیس گردید . در بیش از40 سال که از عمر شهرداری می گذرد 17 شهردار و سرپرست زمام امور شهر خور را بدست داشته اند. اولین شهردار شهر خور آقای حسینقلی میرزایی بوده است.