ارائه سیستم ها و راهکارهای شناسایی خودکار و جمع آوری داده ها