آناکسیماندر

فیلسوف طبیعی بعدی که شاگرد طالس نیز بوده است آناکسیماندر است کتاب "در باره طبیعت" که نخستین متن فلسفی شناخته شده به شمار میرود از اوست وی نیز اهل میلتوس بوده ومانند استاد خویش …

فیلسوف طبیعی بعدی که شاگرد طالس نیز بوده است آناکسیماندر است کتاب "در باره طبیعت" که نخستین متن فلسفی شناخته شده به شمار میرود از اوست وی نیز اهل میلتوس بوده ومانند استاد خویش به ماده اولیه طبیعت اعتقاد داشته است ولی او به نوعی دیگری از ماده غیر از چیزی که طالس به آن فکر میکرد میاندیشید او به جوهری بیانتها ازلی وابدی که دارای خواص گرمی و سردی وخشکی و رطوبت باشد فکر میکرد(Apeiron). اوگمان میکرد که هرگاه این اضداد از هم جدا شوند ظهور و بروز طبیعت را خواهیم دید و جمع شدن این اضداد منجر به مرگ خواهد
آناکسیماندر به نوعی تکامل موجودات زنده اعتقاد داشته است چنانچه به پیداش انسان از نوعی ماهی اشاره کرده است