آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فلور تخمیری ، باکتری‌های ترشح کننده آنزیم ، جمعیت میکروبی آنزیم‌دار


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
فلور تخمیری ، باکتری‌های ترشح کننده آنزیم ، جمعیت میکروبی آنزیم‌دار

واژه انگلیسی
Zymogenous flora

توضیحات
باکتری‌ها و دیگر ریززنده‌های جانوری که با ترشح آنزیم‌های خاص سبب ایجاد تخمیر می‌شوند؛ مثل ، باکتری‌های مولد اوره‌آز ، سلولاز و غیره که در شکمبه نشخوارکنندگان یافت می‌شوند و با ترشح این آنزیم‌ها سبب تجزیه اوره ، سلولز و غیره می‌شوند.