آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پیش‌مادهٔ آنزیمی ، پیش‌آنزیم ، آنزیم غیرفعال


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
پیش‌مادهٔ آنزیمی ، پیش‌آنزیم ، آنزیم غیرفعال

واژه انگلیسی
Zymogen- proenzyme

توضیحات
آنزیم‌هائی که برای مؤثر واقع شدن باید فعال شوند. برخی آنزیم‌ها شکل غیرفعال دارند که تحت شرائطی از قبیل‌ pH و یا اثر آنزیم‌های دیگر ، فعال می‌شوند؛ مثل ، پپسینوژن و تریپسینوژن که پس از ترشح توسط لوزالمعده در محیط روده باریک به پپسین و تریپسین فعال تبدیل می‌شوند.