آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استئارات روی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
استئارات روی

واژه انگلیسی
Zinc stearate

توضیحات
نمکی است که از آن به عنوان منبع تأمین کننده عنصر روی در مکمل‌های رژیمی استفاده می‌شود.