آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خشک شده در هوا (دارای تقریبا ۹۰% ماده خشک)


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
خشک شده در هوا (دارای تقریبا ۹۰% ماده خشک)

واژه انگلیسی
Air dry (approximately %۹۰ dry matter).

توضیحات
تمام مواد خشک شده در هوا یا موادی که با حرارت مصنوعی (دستگاه‌های خشک‌کُن) خشک می‌شوند و مدتی در معرض هوای معمولی قرار می‌گیرند ، رطوبت آنها حدود ۱۰% فرض می‌شود. بنابراین در تجزیۀ آزمایشگاهی مواد هوا خشک یا خشک‌شده در هوا ، با اندکی کم و زیاد ، میزان مادۀ خشک ۹۰% فرض می‌شود.