آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کشاورزی ، زراعت ، فلاحت ، برزگری


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
کشاورزی ، زراعت ، فلاحت ، برزگری

واژه انگلیسی
Agriculture.

توضیحات
به کارگیری فرآیندهای بیولوژیکی در مزرعه برای تولید غذا و دیگر محصولات مفید برای بشر.