آفتاب

واژه نامه های آفتاب

لخته شدن ، منعقد شدن ، به‌هم چسبیدن ، همچسبی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
لخته شدن ، منعقد شدن ، به‌هم چسبیدن ، همچسبی

واژه انگلیسی
Agglutination.

توضیحات
۱. تجمع یا توده‌شدن سلول‌ها در یک مایع. ۲. یکی از اثرات پادتنها روی باکتری‌ها. همچنین وقتی دو گروه ناسازگار خونی با هم مخلوط شوند. ۳. تجمع یا به‌هم چسبیدن باکتری‌ها یا دیگر میکروارگانیسم‌های معلق در یک مایع توسط پادتن‌هائی به‌نام آگلوتینین‌ها.