آفتاب

واژه نامه های آفتاب

توده شدن ، انبوه شدن


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
توده شدن ، انبوه شدن

واژه انگلیسی
Agglomerate.

توضیحات
اعمال یا مراحلی است که طی آن یک ماده تبدیل به یک توده یا خوشۀ توپُر یا محکم می‌گردد.