آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سنّ ، کهنه کردن


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
سنّ ، کهنه کردن

واژه انگلیسی
Age.

توضیحات
۱. سن انسان ، حیوان ، گیاه ، سنگ و غیره ۲. فرآیند کهنه (بیات) کردن؛ مثل ، نگهداری خمیر آرد نانوائی به مدت چند ساعت برای دادن قابلیت کشسانی بیشتر به خمیر یا ذخیره‌سازی برخی انواع پنیر و غیره پس از تولید ، به‌منظور اعمال فرآیند کهنه‌سازی و رساندن محصول.