آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هوازی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
هوازی

واژه انگلیسی
Aerobic.

توضیحات
این اصطلاح معمولاً در مورد میکروارگانیسم‌‌هائی که برای زندگی و تولیدمثل نیاز به اکسیژن دارند به کار می‌‌رود.