آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هوازی ، در حضور هوا


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
هوازی ، در حضور هوا

واژه انگلیسی
Aerobe.

توضیحات
این اصطلاح معمولاً در مورد میکروارگانیسم‌‌هائی استعمال می‌‌شود که برای زندگی و تکثیر نیاز به اکسیژن دارند (فقط در حضور اکسیژن قادر به ادامه حیات هستند).