آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تقلب


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
تقلب

واژه انگلیسی
Adulteration.

توضیحات
افزودن بعضی مواد به غذاها یا خوراک‌‌ها به‌‌منظور کسب درآمد نامشروع (غیرقانونی) بیشتر؛ مثل ، افزودن آب به شیر.