آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جذب سطحی ، رونشینی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
جذب سطحی ، رونشینی

واژه انگلیسی
Adsorption.

توضیحات
کشش مولکول‌‌های مایع یا گاز به‌‌طرف سطح دیگر. از این خاصیت در کنترل طعم در صنایع لبنیات‌‌سازی استفاده می‌‌شود ، چسبندگی یون‌‌ها یا مولکول‌‌ها در سطح ذرّات خاک. جذب سطحی خاصیتی است که بر اثر آن گاز سمّی در سطح مواد مورد ضدعفونی قرار می‌‌گیرد ، بدون آن که تغییری در ماهیت آن داده یا واکنش شیمیائی انجام دهد.