آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بمب کالریمتر


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
بمب کالریمتر

واژه انگلیسی
Adiobatic bomb calorimeter.

توضیحات
یک وسیلۀ آزمایشگاهی برای تعیین انرژی ناخالص نمونه‌‌هائی از مواد آلی (خوراک‌‌ها یا ترکیبات بیولوژیکی). این روش براساس احتراق کامل نمونه‌‌های مورد آزمایش و سنجش حرارت ایجاد شده انجام می‌‌شود.