آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استالدئید ، آلدئید استیک ، اتانال


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
استالدئید ، آلدئید استیک ، اتانال

واژه انگلیسی

توضیحات
ماده‌ای است بی‌رنگ ، فرار ، محلول در آب ، الکل ، اتر و غیرقابل حل در محلول غلیظ کلرور کلسیم. این مایع در اثر اکسایش به اسید استیک و در اثر احیاء به الکل اتیلیک تبدیل می‌شود. از این ماده برای ممانعت از رشد و تکثیر برخی از قارچ‌ها و مصارف دیگر استفاده می‌شود.