آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بیات کردن سریع ، کهنه کردن سریع


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
بیات کردن سریع ، کهنه کردن سریع

واژه انگلیسی
Accelerated aging.

توضیحات
فرآیندی است در صنایع غذائی که ضمن آن دسته‌ای از مواد غذائی که پس از تولید نیاز به کهنه کردن (رساندن) دارند ، با استفاده از آغازگرهای مختلف و قارچ‌های مفید ، عمل رساندن را با سرعت بیشتر انجام می‌دهند؛ مثل: رساندن برخی از پنیرها.