آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آکاسیا ، صمغ عربی ، صمغ سنگالی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
آکاسیا ، صمغ عربی ، صمغ سنگالی

واژه انگلیسی
Acacia. Arabic gum; senegal gum.

توضیحات
تراوشات صمغی و خشک ساقه‌ها و شاخه‌های یک گونۀ درختی به نام آکاسیای سنگالی (Acacia senegal) و سایر گونه‌های آفریقائی جنس آکاسیا که به صورت لعاب یا شربت تهیه می‌شود.