آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اقلام متوازن کنندهٔ حساب


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
اقلام متوازن کنندهٔ حساب

واژه انگلیسی
Accounting Entry

توضیحات
ثبت حسابداری که به منظور بستن حساب انجام می‌گیرد. م. Book entry