آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مسئولیت محاسباتی؛ ذی‌حسابی؛ جواب‌گویی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
مسئولیت محاسباتی؛ ذی‌حسابی؛ جواب‌گویی

واژه انگلیسی
Accountability

توضیحات
مسئولیت وجوه یا اموری که به موجب روابط معینی به شخص یا دستگاهی سپرده شده باشد و آن شخص یا دستگاه موظف باشد حساب پس بدهد، گرچه مستقیماً نگهداری آن دارائی را برعهده نداشته و به موجب روابط خاصی او نیز دیگری را به پاسخ‌گویی برگزیده باشد.