آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بتانفتول


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
بتانفتول

واژه انگلیسی
Betanaphthol

توضیحات
گردی متبلور و رنگ‌پریده با بوئی شبیه فنل ضعیف به فرمول C۱۰H۸O که دارای خواص ضدعفونی‌کنندگی روده و ضدکرم است.