آفتاب

واژه نامه های آفتاب

باندپیچی محافظتی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
باندپیچی محافظتی

واژه انگلیسی
Protective bandage

توضیحات
نوعی نوارپیچی که برای پوشاندن یک قسمت یا نگهداری البسه در جای خود به‌کار می‌رود.