آفتاب

واژه نامه های آفتاب

باندپیچی گیبسون، باندپیچی هامیلتون


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
باندپیچی گیبسون، باندپیچی هامیلتون

واژه انگلیسی
Gibson's bandage, hamiton's bandage

توضیحات
نوعی باندپیچی که در شکستگی فک پائین به‌کار می‌رود.