آفتاب

واژه نامه های آفتاب

باندپیچی دستکشی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
باندپیچی دستکشی

واژه انگلیسی
Gauntlet bandage

توضیحات
نوعی نوارپیچی که دست و انگشتان آن را همانند یک دستکش می‌پوشاند.