آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بالیستوکاردیوگرافی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
بالیستوکاردیوگرافی

واژه انگلیسی
Ballistocardiography

توضیحات
ثبت خطی نیروهائی که به‌علت تخلیه خون از قلب و حرکت آن به ‌طرف قسمت‌های مختلف بدن حاصل می‌شود.