آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بالیستوکاردیوگراف


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
بالیستوکاردیوگراف

واژه انگلیسی
Ballistocardiograph

توضیحات
دستگاهی که برای بالیستو بدون فاصله کاردیوگرافی یا تعیین بازده قلب به‌کار می‌رود.